PARITAIR COMITE 110 VOOR DE TEXTIELVERZORGING

De textielverzorgingssector is zelf ondergebracht in een eigen Nationaal Paritair ComitÚ 110 waarin alle arbeiders vertegenwoordigd zijn, zowel via de werkgeversorganisatie als via de verschillende werknemersorganisaties.
De werkgeversorganisatie van FBT bestaat uit effectieve en evenveel plaatsvervangende leden.
Het voorzitterschap van het Paritair ComitÚ 110 wordt waargenomen door een sociaal bemiddelaar van het Ministerie van Werk Conform de richtlijnen op nationaal niveau, Er wordt om de 2 jaar gepoogd een sectorale C.A.O. (collectieve arbeidsovereenkomst) af te sluiten.

Het huidige pakket omvat de C.A.O.'s in bijlage:


Indien U ÚÚn van deze C.A.O.'s wenst te ontvangen, raadpleeg ze via onze vertrouwelijke site

GEMEENSCHAPPELIJK FONDS VAN DE TEXTIELVERZORGING
Het Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging groepeert vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de textielverzorgingssector.

Doel
Het Hoofdfonds zorgt er voor dat de werklieden van het Paritair ComitÚ 110 jaarlijks een aanvullende sociale toelage ontvangen. Het bedrag van deze toelage wordt tweejaarlijks vastgesteld tijdens de C.A.O.-onderhandelingen.

Binnen het fonds "Vorming en Tewerkstelling" worden specifieke projecten uitgewerkt ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van laaggeschoolde werknemers uit de risicogroepen.

Het "Brugpensioenfonds" voorziet in de aanvullende toelagen, welke alle bruggepensioneerden uit de sector van de textielverzorging ontvangen.

Het "Fonds Oudere Werklozen" voorziet in een aanvullende toelage voor personen die hun baan verliezen op het ogenblik dat zij de leeftijd van 3 jaar bereikt hebben.

Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit 14 leden, aangewezen door het Paritair ComitÚ.
Zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties worden vertegenwoordigd door telkens 7 leden. Het voorzitterschap wordt om de 2 jaar alternatief waargenomen door een vertegenwoordiger van de werkgevers- en van de werknemersorganisaties.

Financiering
De financiering geschiedt via werkgeversbijdragen die ge´nd worden via de R.S.Z. en doorgestort worden aan het Fonds van de Textielverzorging.

Controle
De rekeningen worden jaarlijks gecontroleerd door een erkend revisor.
Nadien moeten ze goedgekeurd worden door het Paritair ComitÚ en een exemplaar moet overgemaakt worden aan het Ministerie van Werk.